[યાદી] ikhedut Portal 2023 Yojana List: Application Status

The Gujarat state government has released ikhedut portal 2023 yojana list for the farmers in state. In this ikhedut portal 2023-24 farmers can check their names in the list and their application status for the schemes to which they have applied.

The ikhedut portal 2023 allows all the farmers to check their government schemes name list and application status for their applied yojana.

iKhedut પોર્ટલ પર તે સમયે ઉપલબ્ધ યોજનાઓમાં કોઈપણ અરજી કરી શકે છે. અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા અપડેટ કરાયેલ અરજીમાં અરજીની પાત્રતાની સ્થિતિ કે નહીં.

ikhedut portal 2023-24

ikhedut portal 2023 yojana list pdf

The Gujarat state government has launched this portal for the farmers welfare so that all the farmers can take the benefits of government run schemes.

With the help of this portal they can apply online, check their list and application status. All the schemes which are running currently are shared in this portal.

Now the beneficiaries list 2023 is released and people can check it here online, for that you have to follow the given steps.

At first you have to visit the official ikhedut portal i.e ikhedut.gujarat.gov.in, here you will see the link stating the ikhedut scheme you have to click on it.

Once you click it you will be redirected to a new page, here you will find all the schemes and the ikhedut portal 2023 yojana list of the beneficiaries.

ikhedut portal 2023 yojana list

Here you can click on your desired scheme to which you want to know the latest updated list 2023.

Once you click on the click here for details, then you will go to the next page where you can find all the lists of the yojana 2023.

Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana Gujarat

ikhedut portal application status 2023

Farmers who have applied for any government schemes from this portal or from the departmental offices can check their application’s status online.

To check the application status you have to visit the ikhedut.gujarat.gov.in/iKhedutPublicScheme/. Here you can check all the detailed information of your application.

ikhedut portal application status 2023

Key guidelines of ikhedut portal 2023-24

  • The eligibility and non-eligibility of the application as determined by the designated officer on the basis of spot inspection or manual verification of records.
  • Status of application eligibility or not in the application which is updated by the authorized person.
  • The Pre-Approving Officer pre-approves the applications.
  • The operation of verification is also fully determined after spot-verification/record-verification.
  • Competent authority’s signature on Pre-Approval Order and Payment Order.
Scheme Name ikhedut Portal 2023
Launched By  Gujarat State government
Beneficiaries All the farmers and herders
Benefit Farmers can apply online for schemes
Official Website ikhedut.gujarat.gov.in

Farmers and cattle reapers can easily get all the information related to their business sitting at home and they will be provided the benefits of all the schemes.

Manav Garima/Kalyan Yojana Gujarat

Contact Details Helpline

અરજી કરવામાં તકલીફ પડે અથવા તો ખાતા વિશે કોઇ તકલીફ હોય તો

ખેતીવાડીની યોજનાઓ માટે        જીલ્લા ખેતીવાડી અધીકારીશ્રીનો સંપર્ક કરવો

બાગાયતી યોજનાઓ માટે           જીલ્લા બાગાયતી અધીકારીશ્રીનો સંપર્ક કરવો

પશુપાલનની યોજનાઓ માટે        જીલ્લા પશુપાલન અધીકારીશ્રીનો સંપર્ક કરવો

મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ માટે      જીલ્લા મત્સ્ય પાલન અધીકારીશ્રીનો સંપર્ક કરવો

જમીન અને જળ સંરક્ષણ માટે         જીલ્લા જમીન અને જળ સંરક્ષણ અધીકારીશ્રીનો સંપર્ક કરવો

ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રિસ માટે          જીલ્લા ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રિ અધીકારીશ્રીનો સંપર્ક કરવો

We have shared the detailed information here on ikhedut portal 2023 yojana list and if you have any query then please visit the official portal.

1 thought on “[યાદી] ikhedut Portal 2023 Yojana List: Application Status”

Leave a Comment